Username Password
ลงโฆษณา /ติดต่อเรา
English
             
  ติดต่อ-WorldAmulet3D
Live Support

 ติดต่อด่วน 089-789-3777

 LINE ID: @wa3d

 Facebook Inbox: คลิกติดต่อ
สถิติเว็บพระ
เข้าดูแล้ว : 3853687 คน
ร้านค้าทั้งหมด : 10 ร้าน
สมาชิกทั้งหมด : 5258 คน
พระเครื่องทั้งหมด : 220 องค์
กระดานประมูล : 114 กระดาน
รายชื่อวัด
พระสมเด็จจิตรลดา
พระชุดเบญจภาคี
งานพุทธศิลป์ จากศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ
พระกรุ
พระเครื่องยอดนิยมกรุงเทพ
พระเครื่องยอดนิยมภาคกลาง
พระเครื่องยอดนิยมภาคเหนือ
พระเครื่องยอดนิยมภาคตะวันออก
พระเครื่องยอดนิยมภาคใต้
พระเครื่องยอดนิยมภาคอีสาน
เหรียญที่ระลึกบุคคลสำคัญ
อุปกรณ์พระเครื่อง
ทางลัดไป ศึกษา / วัตถุมงคล
ทางลัดไป กระดานประมูล
ทางลัดไป ซื้อขายพระเครื่อง
ชื่อวัด : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ประวัติวัด

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีความสวยงามด้านศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม อาทิ พระอุโบสถ อาคารทรงไทย และ ศาลา ม.ส.จ. และการสอนวิปัสนากรรมฐาน ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือน หลวงพ่อสด

ประวัติและความเป็นมา

 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดสำคัญประจำหัวเมืองหน้าด่านทางทะเล ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่นอกกรุ่งศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๑๗๒ รู้จักกันในชื่อ "วัดปากน้ำ " เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปากคลอง จึงมีชื่อเรียกขานตามสถานที่ตั้ง โดยนับจากบริเวณปากคลองด่านที่แยกออกไปยังคลองหลวงพระบางตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือ คลองบางกอกใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มบางปะกอก  เมื่อมีการขุดลอกคลองหน้าวัดอรุณราชวราราม จึงกลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยา อนาเขตของวัดจึงมีลำน้ำหลักล้อมอยู่ทั้ง ๓ ด้าน ทางทิศตะวันตก และคลองเล็กทางด้านทิศใต้ ลักษณะที่ตั้งวัดจึงเป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยมและมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน

ด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการสอนวิปัสนากรรมฐานเนื่องจาก ในสมัยรัชกาลที่ ๖  มีการสร้างโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลี จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลีและการปฏิบัติธรรม  และสอนวิปัสสนากรรมฐาน พระภิกษุสามเณรจะได้รับการกวดขันให้ปฏิบัติธรรมและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย โดย พระสมุห์สด จนฺทสโร (เจ้าอาวาส) ต่อมาท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมงคลเทพมุนี แต่ชื่อที่ได้รับการเรียกขานและเป็นที่รู้จักมากระทั้งถึงทุกวันนี้ คือ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ”

การบูรณะปฏิสังขรณ์

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ การบูรณะหลังคาพระอุโบสถ์มีขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เกือบทั้งอาราม และได้โปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์นำพระกฐินหลวงมาถวาย ณ วัดปากน้ำ ตลอดรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก การบูรณะซ่อมแซมแต่ละครั้งได้อนุรักษ์ศิลปะเดิมไว้และยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การปรับปรุงทัศนียภาพ ด้านพระอุโบสถ และพระวิหาร โดย สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริ) เจ้าอาวาสวัด ได้ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครื่องบนเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ในบางส่วน ตัวอาคารและรากฐานยังคงเดิม

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัด นอกจากจะส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ หลวงพ่อสด แล้วได้มีการสร้างหอเจริญวิปัสสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม มีการปรับปรุงด้านทัศนียภาพและสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลไปจนถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัด

ลำดับเจ้าอาวาส

โดยประวัติแม้จะไม่มีเอกสารอ้างอิงมากนัก จากการบันทึกของพระราชาคณะหรือพระครูหัวเมือง สามารถลำดับเจ้าวาสแต่ละสมัยได้ ดังนี้

สมัยกรุงศรีอยุธยา

 • รูปที่ ๑.  พระครูธนะราชมุนี เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นต้น

สมัยกรุงธนบุรี

 • รูปที่ ๒.พระธรรมโฆษา (พระธรรมโกศา) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ.(..) ถึง ปี พ.ศ ๒๓๒๕

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 • รูปที่ ๑. พระเทพกระวี เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง ปี พ.ศ. ๒๓๕๒
 • รูปที่ ๒. พระบวรญาณมุนี เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ ถึง ปี พ.ศ ๒๓๘๖
 • รูปที่ ๓. พระญาณโพธิ เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๓๘๖ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๐๖
 • รูปที่ ๔. พระครูสมณธรรมสมาทาน (มี) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๒๖
 • รูปที่ ๕. พระครูสมณธรรมสมาทาน (แสง) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๕๘
 • รูปที่ ๖. พระครูพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) รักษาการ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ถึง ปี พ.ศ.๒๔๕๙
 • รูปที่ ๗. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๒
 • รูปที่ ๘. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) รักษาการ ใน ปีพ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๘
 • รูปที่ ๙. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐


ติดต่อเรา บริการจากเรา สมาชิก

ฝ่ายบริการสมาชิก
บริษัท เวิลด์ อมูเลท 3ดี จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ชั้น 3-4 ซอย งามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผ่ายเทคนิค 02-045-3505
099-824-1654
ฝ่ายขาย 089-789-3777
support@worldamulet3d.com
www.worldamulet3d.com
สมัคสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
วิธีชำระเงิน
แพ็คเก็จสมาชิก
สถิติเว็บพระ
เข้าดูแล้ว : 3853687 คน
ร้านค้าทั้งหมด : 10 ร้าน
สมาชิกทั้งหมด : 5258 คน
พระเครื่องทั้งหมด : 220 องค์
กระดานประมูล : 114 กระดาน